Stowarzyszenie i Fundacja
 Rzecznik Praw Rodziców


         » Rzecznik Praw Rodziców » AKTUALNOŚCI » Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

W związku z toczącą się w ostatnich dniach dyskusją na temat praw szkoły do doboru kadry nauczycielskiej pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że decydujący głos w tej sprawie należy do rodziców. To rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, gwarantowane postanowieniem Konstytucji RP, w artykule 48. Przekonania te mogą być, zgodnie z konstytucyjną zasadą wolności sumienia i wyznania, kształtowane według norm wyznawanej religii. Rodzice mają również moralny obowiązek przekazania dzieciom tego co uważają za dobre i złe. Wychowanie realizują w rodzinie poprzez przekaz słowny i osobisty przykład oraz w szkole z pomocą nauczycieli, tymi samymi metodami. Bezsprzecznie wynika z tego, że rodzic ma prawo do wyboru szkoły i nauczycieli, którzy najlepiej w jego opinii przekażą dziecku wyznawany przez niego światopogląd.

Dyskusję na temat uprawnień szkoły wywołał problem obowiązku zatrudnienia w szkole katolickiej jako nauczyciela, osoby czynnie kwestionującej zasady moralne określone w doktrynie katolickiej. Pani minister Elżbieta Radziszewska poinformowała, że szkoła nie ma takiego obowiązku. Przykład ten, postawiony teoretycznie, odnosimy analogicznie również do innych uznanych społecznie systemów religijnych i światopoglądowych. Informacja podana przez panią minister odnosiła się do treści przyjętej przez rząd ustawy o równym traktowaniu, a podana wykładnia była zgodna z obowiązującym w Polsce prawem, na co zwrócił uwagę b. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll. Głosy podważające to stanowisko odbieramy jako kwestionowianie porządku prawnego RP i próbę ograniczenia wolności sumienia i wyznania oraz prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Zarząd Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców

Linki:
Projekt ustawy o równym traktowaniu (pdf.) - art. 5 ust. 5
Wypowiedź prof. Andrzeja Zolla